Warunki gwarancji
Aktualizacja 01.07.2017
 
Informacje ogólne
Oferowane przez firmę N E T M A N (NETMAN Aleksander Biłyk, ul. Popularna 31, 02-473 Warszawa) produkty objęte są gwarancją jakości Producenta lub gwarancją firmy N E T M A N (zwanym dalej: Gwarantem) w sytuacji, gdy wraz z wydawanym produktem Kupujący otrzymał kartę gwarancyjną, bądź inny podobny dokument potwierdzający zakup sprzętu, z którego wynika zapewnienie o jakości produktu i obowiązkach Producenta, bądź Gwaranta wobec Kupującego. 


Przedmiot gwarancji

1. Gwarant udziela Kupującemu, na poniższych warunkach, gwarancji jakości na zakupione u Gwaranta produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży.

2. Okres gwarancji jest liczony od dnia wydania produktu Kupującemu.

3. Towar fabrycznie nowy jest objęty 12 lub 24 miesięczną gwarancją. Gwarancja jest udzielana przez Gwaranta lub Producenta towaru.

4. Używany sprzęt komputerowy jest objęty 6 lub 12 miesięczną gwarancją, chyba że na konkretny produkt przewidziany jest inny okres gwarancji. Gwarant za dodatkową opłatą udziela możliwość przedłużenia gwarancji. 

5. Pełną gwarancją nie są objęte podzespoły: 
a. Wyświetlacz (matryca) 
b. Bateria
Na powyższe podzespoły okres gwarancji wynosi 14dni.

6. Jeżeli produkt posiada gwarancję Producenta, Kupujący posiada prawo realizowania roszczeń z tytułu gwarancji jakości w pierwszej kolejności w sieci serwisowej Producenta. 

7. W sytuacji korzystania przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Producenta, Gwarant nie posiada obowiązku załatwiania reklamacji. 

8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za działalność sieci serwisowej Producenta z tytułu udzielonej przez Producenta gwarancji jakości i nie pośredniczy przy rozpatrywaniu reklamacji kierowanych do Producenta załatwianych w jego sieci serwisowej.

9. Gwarant, po uznaniu reklamacji, dokonuje bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje w każdym przypadku Gwarant. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad (sprawny) okres gwarancji zostaje przedłużony o okres naprawy (reklamowany produkt pozostawał w serwisie).

10. Okres naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni od daty dostarczenia sprzętu przez Kupującego do siedziby firmy. W sytuacjach wyjątkowych okres ten może ulec przedłużeniu (np. konieczność wysyłki sprzętu poza siedzibę Gwaranta, konieczność sprowadzenia części itp.). Gwarant zapewnia Kupującemu produkt zastępczy o tożsamych parametrach technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Kupującego, możliwe ze względów technicznych oraz jeżeli Gwarant dysponuje produktem zastępczym w serwisie.

11. Ustalenie usterki następuje w czasie niezbędnym do przeprowadzenia pełnej diagnostyki sprzętu.

12. Gwarant zapewnia Kupującemu darmową usługę kurierską w przypadku zgłoszenia wady towaru przez Kupującego w ciągu 14 dni od dnia zakupu sprzętu, jeśli wada wystąpiła w późniejszym terminie – obowiązek dostarczenia sprzętu przechodzi na Kupującego. 

13. Kupujący zobowiązany jest przygotować wadliwy sprzęt do wysyłki, w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. Sprzęt powinien być dostarczony wraz z wyposażeniem dodatkowym, lub bez jeśli Gwarant poinformuje o tym Kupującego. 

14. Podstawą rozpatrywania roszczeń z tytułu gwarancji jest istnienie zamieszczonego na reklamowanym produkcie przez Gwaranta plomby gwarancyjnej, która nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzona lub usunięta.

15. Do reklamowanego produktu Kupujący zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz szczegółowy opis stwierdzonej wady sprzętu.

16. W przypadku nie spełnienia przez Kupującego warunków wynikających z niniejszej gwarancji, Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacyjnego.

17. Dokonywanie jakichkolwiek napraw produktu samodzielnie przez Kupującego, skutkuje utratą uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Gwaranta. 

18. Uprawnienia gwarancyjne udzielone przez Gwaranta nie są tracone w przypadku naprawy/wymiany podzespołów przez profesjonalny zakład uprawniony do serwisowania urządzeń typu reklamowanego, po przedstawieniu dokumentu z szczegółowym opisem wykonywanych usług zatwierdzonego pieczątką zakładu.

19. W sytuacji stwierdzenia przez Gwaranta niedochowania postanowień niniejszych warunków gwarancji po dokonaniu przyjęcia reklamacyjnego, Gwarant zwolniony jest z obowiązku rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych Kupującego.

20. Gwarant wyłącza obowiązek powiadomienia na piśmie o nie uwzględnieniu roszczeń gwarancyjnych. W takiej sytuacji informacja zostanie przekazana telefonicznie, bądź na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy.

21. Produkt może zostać poddany przez Gwaranta testom umożliwiającym stwierdzenie i lokalizację wady. Jeżeli testy nie wykażą istnienia wskazywanej przez Kupującego wady, a także nie wykażą innej wady, która objęta jest gwarancją, Gwarant zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za diagnostykę i ekspertyzę według obowiązującej taryfy serwisu.

22. W przypadku reklamowania sprzętu zawierającego w pamięci dane Kupującego należy wykonać kopie dysku twardego (archiwizacja danych; wykonanie kopii zapasowej dysku). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty danych pozostawionych na nośnikach danych produktu przedłożonego do reklamacji.

23. W przypadku, gdy w okresie gwarancji naprawa będzie niemożliwa do usunięcia z powodu trwałego uszkodzenia, bądź zmian technologicznych, Gwarant wymieni wadliwy produkt na najbardziej zbliżony do uszkodzonego, o nie niższych walorach użytkowych.

24. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności:
a) przewidzianych w instrukcji obsługi, które Kupujący powinien wykonać we własnym zakresie, 
b) o których mowa w pkt. a), które mogą być wykonane odpłatnie na zlecenie Kupującego przez 
serwis Gwaranta.

25. Zakresem odpowiedzialności Gwaranta objęte są wyłącznie wady tkwiące w produkcie w dacie jego wydawania Kupującemu. W szczególności gwarancją nie są objęte wady, które:

a) zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, 
pola magnetycznego, będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, przepięć elektrycznych itp.,
b) zostały spowodowane użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem,
czyszczeniem lub konserwacją produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
c) wynikają z używania produktu łącznie z innymi urządzeniami, które nie są przeznaczone do 
używania z produktem lub z innymi urządzeniami niż zalecane przez Producenta,
d) wynikają z oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,
e) wynikają z posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego lub niezgodnie z instrukcją Producenta,
f) wynikają ze zwarcia, przepięcia w znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej,
g) zostały spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniami, 
h) zostały spowodowane używaniem do czyszczenia środków chemicznych, 
i) wynikają z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. Duże zapylenie, bardzo duża wilgotność, 
j) wynikają z użytkowania nieprawidłowo zainstalowanych, bądź zainstalowanych bez stosownej licencji lub wadliwych programów komputerowych, 
k) zostały spowodowane uszkodzeniem, naruszeniem lub usunięciem numerów seryjnych lub innych oznaczeń umożliwiających identyfikację sprzętu albo zakryciem ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację, 
l) zostały spowodowane nieprawidłowym montażem, pomimo udzielenia Kupującemu instrukcji montażu produktu.


Utrata uprawnień gwarancyjnych

1. Całkowita utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w sytuacji zerwania, zniszczenia naklejek gwarancyjnych, bądź naklejenia przez Kupującego własnych plomb na naklejkę gwarancyjną Gwaranta, w sposób uniemożliwiający jej odczytanie. 

2. Utratę praw gwarancyjnych powoduje również opakowanie i transport sprzętu, w sposób umożliwiający jego uszkodzenie.

3. Naprawę lub wymianę podzespołów urządzenia przez Kupującego lub osoby nie uprawnione do wykonywania takich czynności.


Ograniczenie odpowiedzialności Gwaranta

1. Gwarancja nie obejmuje danych na nośnikach pamięci, 

2. Odpowiedzialność za rzeczywiste szkody i utracone korzyści Kupującego wynikające z konieczności oddania sprzętu do naprawy, 

3. Odpowiedzialność za szkody Kupującego wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej. 

4. Gwarant zastrzega sobie możliwość pobierania opłaty za składowanie sprzętu odbieranego po upływie jednego miesiąca od daty wykonania naprawy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że zgłaszana usterka nie występuje Gwarant zastrzega sobie możliwość wystawienia rachunku za dokonaną diagnostykę sprzętu. 

6. Dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego produktu z serwisu Gwaranta jest otrzymany przy zgłoszeniu reklamacyjnym oryginalny formularz przyjęcia zgłoszenia lub inny dokument potwierdzający nabycie sprzętu. 

7. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji jakości na produkt, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

8. Okres rękojmi w przypadku nabycia przez Kupującego sprzętu używanego wynosi 12 miesięcy.