POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez odwiedzających stronę internetową www.netman.pl, zwanych dalej Użytkownikami, w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych pod wymienionym w punkcie adresem strony internetowej.

2. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.netman.pl , zwanej dalej Sklepem Internetowym jest Aleksander Biłyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą własną „Netman Aleksander Biłyk” z siedzibą główną pod adresem:
ul. Popularna 31, 02-473 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6772368542, Regon: 122556036
Sklep Internetowy jest Administratorem Danych Osobowych powierzonych przez Użytkowników.

3. Szanując prawa Użytkowników jako podmiotów danych osobowych (osób, które dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o sygnaturze 2016/679 z dnia 27.04.2016r odnośnie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, uchylenie dyrektywy RODO o sygnaturze 95/46/WE zwaną dalej RODO, ustawa o ochronie danych osobowych z Dziennika Ustaw pozycja 1000 z dnia 10.04.2018r zwaną dalej Ustawą oraz inne, właściwe przepisy o ochronie danych osobowych) zobowiązujemy się do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych od Użytkowników danych osobowych wraz z wdrożeniem wewnętrznych procedur, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Wszyscy pracownicy Sklepu Internetowego zostali rzetelnie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie najwyższego stopnia ochrony danych osobowych podawanych przez Użytkowników. Zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność i przejrzystość procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Użytkownikom jako osobom, których dane dotyczą.

4. Wszelkie zapytania, wnioski oraz skargi dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych przez nasz Sklep Internetowy i tym samym Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na podany adres e-mail: biuro@netman.pl lub w formie pisma odręcznego na adres Popularna 31, 02-473 Warszawa.

5. W treści Zgłoszenia należy w sposób jednoznaczny wskazać:

a) dane Użytkownika lub Użytkowników, których dotyczy Zgłoszenie

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia

c) przedstawić żądania wraz z poparciem podstawy prawnej do ich egzekwowania

d) wskazać oczekiwany sposób rozwiązania przedstawionego żądania

6. W naszym Sklepie Internetowym gromadzone są następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – niezbędne do świadczenia usług prowadzonych przez nasz Sklep Internetowy takich jak realizacja zamówień, dokonywania reklamacji oraz zwrotów. Podanie imienia i nazwiska w formularzu elektronicznym wymagane jest również podczas zakładania przez Użytkownika Konta na stronie Sklepu Internetowego i wykorzystywane jest do prowadzenia kontaktu z Użytkownikami w korespondencji e-mailowej w ramach usługi sprzedaży, zwrotu, reklamacji czy odpowiedzi na zapytania,
b) adres zamieszkania – wymagany jest do realizacji wysyłki składanych przez Użytkowników zamówień, reklamacji lub zwrotów towaru, a także przy rejestracji Konta w elektronicznym formularzu na stronie Sklepu Internetowego,

c) numer telefonu – wykorzystywany do kontaktu z Użytkownikiem w procesie realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji bądź zwrotu oraz wymagany przy rejestracji Konta w elektronicznym formularzu,

d) adres e-mail – za sprawą adresu e-mail jesteśmy w stanie informować Użytkowników naszego Sklepu Internetowego o naszych działaniach w stosunku do złożonego Zamówienia: wysyłamy potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz raporty z dalszych etapów jego realizacji. Za pomocą adresu e-mail kontaktujemy się z Użytkownikami w przypadku zaistnienia potrzeby w związku z realizowanym Zamówieniem. Podanie adresu e-mail niezbędne jest przy kontakcie poprzez formularz kontaktowy, rejestracji Konta w naszym Sklepie Internetowym, a także przy realizacji reklamacji oraz zwrotu dla potrzeb szybkiego zakończenia danej procedury. Adres e-mail wykorzystywany jest również w kampaniach promocyjnych oraz do wysyłki newslettera.
e) NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej uzyskiwany jest od Użytkowników będących przedsiębiorcami oraz osób, które żądają wystawienia faktury zakupu i posiadają numer NIP,

f) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Sklepu Internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7. Podanie danych wyszczególnionych w punkcie powyższym konieczne jest w następujących sytuacjach:
- przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie Internetowym za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego formularza zamówienia (zamówienie bez logowania/rejestracji konta)

- w celu rejestracji stałego konta Użytkownika w bazie kupujących, co jest krokiem dobrowolnym; w takim wypadku dane podane przez Użytkowników przechowywane są w naszej bazie danych, co ułatwia w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie Internetowym

- w celu zgłoszenia reklamacji lub zwrotu towaru w związku z dokonanym uprzednio zakupem dla potrzeb weryfikacji i przeprowadzenia danego procesu

- w celu otrzymania odpowiedzi na wysłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej naszego Sklepu Internetowego

8. Nasz Sklep Internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu optymalizacji jego funkcjonowania pod kątem indywidualnych potrzeb Użytkowników. Tym samym Użytkownicy mają możliwość wyrażenia zgody na to, by wpisywane przez nich dane i informacje zostały zapamiętane co sprawi, że przy następnej wizycie na stronie Sklepu Internetowego nie będzie potrzeby ich powtórnego wpisywania. Właściciele innych witryn nie mają dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli Użytkownik Sklepu Internetowego nie wyraża zgody na jego personalizację za pomocą Cookies, rekomendujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

9. Każdy Użytkownik naszego Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz jakie informacje oraz dane o sobie udostępniać w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki Prywatności.

10. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów sprzedaży oraz wszystkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Użytkowników (czyli osób, których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie Internetowym. Działając w zgodzie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne do osiągnięcia celów ujętych w poprzednim zdaniu.

11. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wyszczególnionych w poprzednim punkcie. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższy czas niż wskazany w poprzednim zdaniu, jeżeli na Administratora Danych Osobowych jest nałożony taki obowiązek lub uprawnienie, co może wynikać ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (na przykład w przypadku usługi Rozszerzonej Gwarancji).

12. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Użytkownicy, których te dane dotyczą.

13. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

14. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, którego te dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody Użytkownika, którego dotyczą mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego czyli administracji i organom władzy państwowej takim jak organy podatkowe, ścigania i innym podmiotom posiadającym powszechnie obowiązujący status prawny.

15. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych jedynie w zakresie i celach ujętych we wcześniej zawartej z podmiotem umowy powierzenia danych osobowych co jest niezbędne do prowadzenia przez Sklep Internetowy działalności. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep Internetowy

b) świadczącym usługi kurierskie, pocztowe oraz przewozowe w celu realizacji i doręczania przesyłek z zamówionym produktami

c) świadczącym inne usługi, które niezbędne są do funkcjonowania Sklepu Internetowego

16. Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania danych osobowych.

17. W związku z przepisami RODO, każdy Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez nas jako Administratora Danych Osobowych ma prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, które ujęte są w art. 12 RODO – Administrator Danych Osobowych ma obowiązek udzielić Użytkownikom, jako osobom, których dane będą przetwarzane określonych w RODO informacji już w momencie pozyskiwania danych (np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli nie uzyskuje bezpośrednio od Użytkownika danych, które go dotyczą lecz z innego źródła, to ma obowiązek poinformować go w rozsądnym terminie zależnym od okoliczności. Informacje te dotyczą: danych o Administratorze, kontaktowych do Inspektora Danych Osobowych, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, czy informacje o okresie, w którym dane będą przetwarzane i kryteriach jego ustalania. Administrator Danych Osobowych nie ma obowiązku informować ponownie Użytkownika jeśli dysponuje on już tymi informacjami.

b) zgodnie z art. 15 RODO do dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownicy, którzy podali nam swoje dane osobowe mają pełne prawo uzyskać do nich wgląd bez lecz uwzględnienia danych, które zawierają informacje poufne. Użytkownicy mają prawo do informacji jakie dane są przez nas przetwarzane i w jakim celu oraz mają prawo do uzyskania kopii danych osobowych. Kopię danych osobowych można uzyskać bezpłatnie poprzez panel indywidualnego Konta Użytkownika, a jeśli Użytkownik nie posiada założonego takiego konta, poprzez kontakt przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego lub bezpośrednią wiadomość e-mail na adres: biuro@netman.pl. W przypadku gdy Użytkownik chce uzyskać kopię danych osobowych, a nie posiada stałego Konta Użytkownika, pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

c) edytowania, poprawiania, uzupełniania i uaktualniania danych osobowych, o których mowa w art. 16. RODO – jeżeli dane osobowe Użytkowników uległy zmianie, zachęcamy w trosce o interesy Użytkowników do poinformowania nas o tym fakcie by posiadane przez nas dane osobowe odpowiadały stanowi rzeczywistemu; również w przypadku gdy zostały one błędnie podane zachęcamy do sprostowania takich danych,

d) usunięcia danych osobowych, o czym mówi art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym) – Użytkownik ma prawo do skasowania danych osobowych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych jak również prawo do wystąpienia przez nas jako Administratora Danych Osobowych do innych administratorów, którym przekazaliśmy dane z informacją o konieczności ich usunięcia. Z żądaniem Użytkownik może wystąpić gdy:

- cele, dla których dane osobowe zostały pobrane zostały osiągnięte np. zrealizowanie w całości umowy sprzedaży

- podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkownika była wyłącznie zgoda, która została po czasie cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

- wniesiony został przez Użytkownika sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i Użytkownik uważa, że Administrator Danych Osobowych nie ma nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych

- dane osobowe Użytkownika były przetwarzane w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – Użytkownik musi mieć podstawę do poparcia swojego żądania,
- istnieje konieczność usunięcia danych osobowych Użytkownika wynikająca z przepisów obowiązującego prawa,

- dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego

e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO – Użytkownik może wystąpić do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych jeżeli:
- istnieje obawa o prawidłowość podanych danych osobowych
- Użytkownik podważa podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przez Administratora lecz nie chce by te dane usuwał (nie korzysta z praw wyszczególnionych w punkcie
- dane osobowe Użytkownika są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem

f) przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO – Użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Użytkownikowi w momencie gdy podstawą przetwarzania tych danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych o czym mówi art. 21 RODO – Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadza się na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych tych danych, które były do tej pory przedmiotem przetwarzania zgodnie z literą prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu ma zastosowanie w kontekście potrzeb marketingu bezpośredniego,

h) niepodlegania profilowaniu danych o czym mowa w art. 22 w związku z art. 4 ptk 4 RODO – jest to odrzucenie przez Użytkownika możliwości zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO, chyba, że wyrażona została przez Użytkownika zgoda. W przypadku wyrażenia takiej zgody, zobowiązujemy się do informowania Użytkownika o zaistnieniu profilowania gdyby miało ono mieć miejsce,

i) wniesienia skargi do organów nadzorczych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o czym traktuje art. 77 RODO – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator Danych Osobowych przetwarza jego dane niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób narusza uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organów kontrolnych.

18. Użytkownik nie ma możliwości do skorzystania z prawa do usunięcia swoich danych osobowych (prawa do bycia zapomnianym) jeżeli:

a) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do skorzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji np. gdy Użytkownik zamieścił swoje dane na blogu, opiniach o produktach czy komentarzach,

b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne by nasz Sklep Internetowy mógł wywiązać się z obowiązków nakładanych przez przepisy prawa – nie możemy usunąć danych Użytkownika przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa np. podatkowych,

c) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dokonywane jest w ramach dochodzenia, ustalenia czy obrony roszczeń.

19. Jeśli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw wyszczególnionych w punkcie 17 prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

20. Każdy wykryty przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych jest dokumentowany. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów określonych w RODO lub Ustawie Użytkownik, którego dotyczy naruszenie jest niezwłocznie informowany o tym fakcie, oraz jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

21. Wszelkie słowa pisane dużą literą mają znaczenie nadane w punktach 1-4 niniejszej Polityki Prywatności.

22. W kwestiach, które nie są regulowane niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

1. Administrator: Netman Aleksander Biłyk, ul. Popularna 31, 02-473 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6772368542, Regon: 122556036, e-mail: biuro@netman.pl, właściciel strony internetowej: www.netman.pl,

2. Cookies – niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora,

3. Urządzenie – elektroniczna platforma (stacjonarna bądź przenośna), za pomocą której Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora,

4. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Administratora, w świetle prawa podmiot, na rzecz którego i w zgodzie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej www.netman.pl wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje gromadzone za sprawą plików Cookies służą w celu właściwej optymalizacji funkcjonowania strony internetowej, jak również w celach reklamowych oraz statystycznych.

3. Aktywność użytkownika na stronie internetowej rejestrowana jest poprzez pliki Cookies co przekłada się na wyświetlanie jej w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Wszystkie rozwiązania technologiczne wykorzystywane na stronie internetowej zostały zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa przez Administratora. Tym samym nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego bądź złośliwego oprogramowania.

5. Administrator na stronie wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

a) Cookies sesyjne – wykorzystywane i przechowywane podczas bieżącej sesji Użytkownika na stronie internetowej, trwale usuwane w momencie jej zakończenia. Ich mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

b) Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich automatycznego usunięcia. Cookies trwałe podobnie jak sesyjne, nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY USTAWIENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Zastosowanie się do którejś z tych opcji spowoduje, że strona Administratora będzie dostępna dla Użytkownika z wyłączeniem funkcji, które technicznie wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może dobrowolnie, samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Zmiana ustawień dotyczy warunków ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika i dokonywana jest za pomocą przeglądarki internetowej bądź konfiguracji usługi. Ustawienia mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies przez przeglądarkę internetową lub też każdorazowo informować o zamieszczeniu ich na Urządzeniu Użytkownika. Wszystkie możliwości zmian dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji używanej przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.